| | |
   
 
 
   
:

Live Help

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

1. Γενικ

Περιεχμενα και πληροφορες που περιλαμβνονται στην ιστοσελδα εναι δυνατν να χουν τυπογραφικ λθη, κ.ο.κ. για τα οποα η Teralink.gr δεν φρει καμα ευθνη, διατηρντας παρλληλα και σε κθε περπτωση το δικαωμα να τροποποιε να ανανενει τους ρους χρσης και τις προποθσεις συναλλαγν, το περιεχμενο των πληροφοριν, τα προντα και τις τιμς τους, χωρς καμα προειδοποηση. Η Teralink.gr αναλαμβνει την υποχρωση να ενημερνει το παρν κεμενο για οποιαδποτε αλλαγ προσθκη στους ρους. Θεωρομε πως επιβεβαινοντας την παραγγελα σας, αποδχεστε πλρως τους ρους πλησης κατπιν ανγνωσης αυτν.

 

2. Παρδοση

Η παραγγελα σας αποστλλεται στη διεθυνση που μας υποδεξατε κατ την  συμπλρωση της φρμας παραγγελας με εταιρεα ταχυμεταφορς (courier). Η παρδοση γνεται εντς 2-3 ημερν (υπολογζοντας ως ημερομηνα ναρξης, την ημερομηνα αποστολς και χι παραγγελας και λαμβνοντας υπψη μνο τις εργσιμες ημρες) και με την επιφλαξη το προν να εναι διαθσιμο στην αποθκη μας. Τα ξοδα αποστολς εξαρτνται απο το προν που θα επιλξετε και επιβαρνουν τον πελτη. Η προθεσμα παρδοσης εναι μεγαλτερη σε περιοχς δυσκολτερα προσβσιμες. Η Teralink.gr δε θεωρεται υπεθυνη των συνεπειν που οφελονται σε καθυστρηση παρδοσης απλειας του δματς σας εκ μρους του μεταφορα σε απρβλεπτο, αντερο και ανυπρβλητο λγο κατπιν δικαστικς απφασης. Σε περπτωση μη λψης του δματος στις αναφερμενες προθεσμες, πραγματοποιεται ρευνα προς τον μεταφορα και διαρκε ως και 15 ημρες. Κατ τη διρκεια αυτς της περιδου, καμα αποζημωση επαναποστολ δε θα μπορε να λβει χρα.

 

3. Τιμς

Οι τιμς που αναφρονται στην ιστοσελδα εναι σε ευρ και περιλαμβνουν ΦΠΑ εκτς απ τα ξοδα αποστολς. Τα ξοδα αποστολς επιβαρνουν τον Πελτη και εμφανζονται στο τλος της παραγγελας επιπλον της τιμς των επιλεχθντων προντων.

 

4. Διαθεσιμτητα

Σε περπτωση που να απ τα προντα μας δεν εναι διαθσιμο  δεσμευμαστε να επικοινωνσουμε μαζ σας μσω ηλεκτρονικο ταχυδρομεου η δι τηλεφνου την δια ημρα, πληροφορντας σας σχετικ με την προθεσμα εντς της οποας θα σας παραδοθε το προν.

 

5.Ακρωση της παραγγελας 

Η παραγγελα σας μπορε να ακυρωθε, πριν την αποστολ της. Αν η παραγγελα σας εναι σε εξλιξη τη στιγμ που ζητσετε την ακρωσ της, η αποστολ της δεν μπορε να σταματσει. Κατ συνπεια σας παρακαλομε να αρνηθετε να την παραλβετε, για να μας επιστραφε. Η χρωση των μεταφορικν και στις δο περιπτσεις, επιβαρνουν τον πελτη. Αν να περισστερα προντα της παραγγελας σας δεν εναι διαθσιμα, μπορετε να ζητσετε την ακρωση και την επιστροφ των χρημτων σας για το προν(τα) που λεπει. Μετ απ μερικ ολικ ακρωση της παραγγελας σας, θα λβετε να e-mail που θα σας ενημερνει τι η διαδικασα επιστροφς χρημτων χει ξεκινσει ανλογα με τον τρπο πληρωμς που εχατε επιλξει κατ την παραγγελα σας.

 

6. Επιστροφ

Η Teralink.gr εφαρμζοντας τους ισχοντες νμους (Νμος περ Προστασας Καταναλωτν Ν. 2251/1994), σας δνει το δικαωμα επιστροφς προντων που χετε παραλβει, εντς προθεσμας 15 εργασμων ημερν απ την ημερομηνα που τα παραλβετε, μνο και εφσον τα προντα που επιθυμετε να επιστρψετε δεν χουν αποσφραγισθε (χρησιμοποιηθε) δεν χει παραβιασθε η συσκευασα τους ταινα ασφαλεας και η συσκευασα τους δεν εναι λερωμνη αλλοιωμνη βρσκεται σε οποιαδποτε λλη κατσταση πραν της αρχικς του. Μπορετε να επιστρψετε το προν με δικ σας ξοδα, συνοδευμενο απ την απδειξη αγορς και του εγγρφου εγγησης. Παρακαλεστε να επιστρψετε το προν ως συστημνο δμα και να επιλξετε αποστολ δηλωμνης αξας που να αντιπροσωπεει το κστος των προντων που αποστλλετε. Κτι ττοιο εναι απαρατητο σε περπτωση κλοπς απλειας απ τις μεταφορικς εταιρες. Σε κθε περπτωση, η επιστροφ πραγματοποιεται με ξοδα του Πελτη. Προντα που επιστρφονται ελλεπ χουν υποστε ζημις, εναι χαλασμνα λερωμνα απ τον Πελτη δεν γνονται δεκτ. Η προθεσμα επιστροφς που αναφρεται παραπνω προσμετρται απ την ημρα παρδοσης της παραγγελας. Παρακαλομε, να μας γνωστοποησετε εντς 2 ημερν απο την παραλαβ της παραγγελας σας, την πρθεσ σας για επιστροφ ενς προντος.

 

7. Εγγηση

λα τα προντα μας καλπτονται απ τη νμιμη εγγηση «συμμρφωσης του αγαθο προς τους ρους της σμβασης», τη νμιμη εγγηση απκρυψης ελαττωμτων και την εγγηση του κατασκευαστ, η διρκεια της οποας διαφρει ανλογα με το προν και τη μρκα. Τα ξοδα αποστολς του των προντων επιβαρνουν τον Πελτη. ποιο και αν εναι το πρβλημα που εμφανζει το προν σας, επιβλλεται η αποστολ, ταυτχρονα με την ελαττωματικ συσκευ, ενς αντγραφου της απδειξης πληρωμς και του εγγρφου εγγησης (περιλαμβνεται στη συσκευασα). Οι νμιμες εγγυσεις δεν ισχουν για την επισκευ βλαβν που οφελονται σε κποιον εξωτερικ παργοντα (π.χ. κεραυνς, διακμανση του ρεματος κ.λ.π.) σε κακ χρση εγκατσταση απ τον Πελτη χωρς την τρηση των συστσεων του κατασκευαστ. Σε , τι αφορ σε αυτ το σημεο, σας καλομε να διαβσετε προσεκτικ τις οδηγες χρσης που συνοδεουν το προν.Η Teralink.gr δεν μπορε να θεωρηθε υπεθυνη, αν ο κατασκευαστς αρνηθε να εφαρμσει την εγγηση για τους λγους που προαναφρθηκαν.

  

   
   

Track my order(s):

Go
Site news

view all

Submit e-mail address to receive free updates and promotions:

 Go
Loading...